Προγράμματα - Μελέτες

admin

1. Ερευνητικό πρόγραμμα «Ανίχνευση των τερματικών αλληλουχιών (τελομερή) σε λευχαιμικά κύτταρα της μυελικής σειράς με την βοήθεια της αλυσιδωτής αντίδρασης της πολυμεράσης (PCR). Εφαρμογή στην εκτίμηση της ελάχιστης υπολειμματικής λευχαιμικής νόσου σε ασθενείς με οξεία μυελογενή λευχαιμία» (ΠΡΕΝΕΔ ΚΕ 404, χρηματοδότηση 5.000.000 δρχ, ΔΠΘ). Κύριος Ερευνητής: Κ. Ρίτης - ΕΛΗΞΕ.

2. Ερευνητικό πρόγραμμα «Μελέτη του ρόλου των κυτταροπλασματικών πρωτεϊνών κινάσης της τυροσίνης της ομάδας Btk (Bruton’s tyrosine kinase) στην δημιουργία και εξέλιξη του λευχαιμικού κυττάρου (ΠΕΝΕΔ 1995, Α/Α 1550, χρηματοδότηση 10.000.000 δρχ, ΓΓΕΤ). Κύριος Ερευνητής: Κ. Ρίτης. - ΕΛΗΞΕ.

3. Ερευνητικό πρόγραμμα «Φυλοσύνδετη αγαμμασφαιριναιμία του Bruton: Από την διάγνωση στη θεραπεία - Ανάπτυξη in vitro μοντέλου γονιδιακής μεταφοράς και προοπτικές μεταφοράς σε περιφερικά στελεχιαία κύτταρα.» (“Career” πρόγραμμα 1997, A/A54, χρηματοδότηση 32.000.000 δρχ, ΓΓΕΤ, λήξη Δεκέμβριος 2001) – Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κ. Ρίτης. - ΕΛΗΞΕ.

4. Κοινό πρόγραμμα της ΓΓΕΤ με το εργαστήριο μικροχημείας του ΙΤΕ και το εργαστήριο οργανικής χημείας του ΑΠΘ με θέμα: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΝΟΥΚΛΕΟΤΙΔΙΚΩΝ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΩΝ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ IRF (Interferon Regulatory Factors) ΚΑΙ ΤΟΥ STAT1 (Signal Transducer and Activator of Transcription 1) ΣΤΗΝ ΧΡΟΝΙΑ ΜΥΕΛΟΓΕΝΗ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ (ΠΕΝΕΔ 99 Α/Α 99ΕΔ 631, 45.000.000 δρχ, εκ των οποίων τα 15.000.000 για το ΔΠΘ, λήξη Ιούνιος 2001). Επιστημονικός Υπεύθυνος ΔΠΘ: Κ. Ρίτης. - ΕΛΗΞΕ.

5. Κοινό πρόγραμμα με την εταιρεία «Ανάδραση» (ΓΓΕΤ – ΠΑΒΕΤ 2000) με τίτλο «Μοριακή απομόνωση του M. tuberculosis complex στην εξωπνευμονική Φυματίωση – Ανάπτυξη ολοκληρωμένου διαγνωστικού συστήματος (kit) μοριακής ανίχνευσης στην κλινική πρακτική», 52.000.000 δρχ, λήξη Σεπτέμβριος 2003. Επιστημονικός Υπεύθυνος ΔΠΘ: Κ. Ρίτης. - ΕΛΗΞΕ.

6. Πρόγραμμα ΠΡΕΝΕΔ 99, «ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ IRF1 ΣΤΗΝ ΕΞΩΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ», λήξη Δεκέμβριος 2002, 4.000.000 δρχ.- Αναπληρωτής Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κ. Ρίτης. - ΕΛΗΞΕ.

7. Ερευνητική πρόταση συνεργασίας στα πλαίσια του ΠΕΝΕΔ 2001, προϋπολογισμού 54.000.000 δρχ (ποσό που αντιστοιχεί στο ΔΠΘ, 17.000.000 δρχ), όπου συμμετέχω ως Επιστημονικός Υπεύθυνος εκ μέρους της Α’ Παν. Παθολ. Κλινικής. Ο ανάδοχος φορέας είναι το Τμήμα Παθολογικής Φυσιολογίας της Ιατρικής Αθηνών (Δ/ντης Καθ. κ. Μουτσόπουλος) και συνεργαζόμενοι φορείς το ΔΠΘ και η εταιρεία Boeringher Ingelheim. Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου: M Βουλγαρέλης. Επιστημονικός Υπεύθυνος ΔΠΘ: Κ. Ρίτης. - ΕΛΗΞΕ.

8. Πρόγραμμα της ΓΓΕΤ (ΕΠΑΝ, πρόγραμμα μεταπτυχιακής κατάρτισης ΜΕΤΡΟ: 8.3 ΔΡΑΣΗ: 8.3.6 - "ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΤΥΑ Ε&Τ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ" 03ΕΑΔ9, 20, έναρξη 2003, με τίτλο «Μοριακή Ιατρική και Ανοσολογία – Από τη βασική έρευνα στη κλινική εφαρμογή (Δίκτυο εργαστηρίων βασικής και εφαρμοσμένης Βιοϊατρικής και Ανοσολογίας)». Προϋπολογισμός για ΔΠΘ 19.800,00 ευρώ. Επιστημονικός Υπεύθυνος ΔΠΘ: Κ. Ρίτης.

9. PMOS GREC 2004-7 TARKA, Ασφάλεια, ανεκτικότητα και αποτελεσματικότητα στην επίτευξη της αρτηριακής πίεσης στόχου με σταθερό συνδυασμό Βεραπαμίλης/Τρανσδολαπριλης στην κλινική πράξη. ABBOT LABORATORIES HELLAS 1/10/2005-30/6/2007, Προϋπολογισμός 10.710,00 ευρώ

10. Διεθνής μελέτη για την πρόβλεψη της κοιλιακής παχυσαρκίας & της σχέσης με τον καρδιομεταβολικό κίνδυνο (INSPIRE ME-PM-C-0002) SANOFI AVENTIS ΑΕΒΕ 17/3/2007 17/6/2007, Προϋπολογισμός 4.760,00 ευρώ

11. Πρόγραμμα ΕΣΠΑ - «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ», έναρξη 2010 - λήξη 2013. Θέμα: «Διερεύνηση νέων φλεγμονωδών μηχανισμών σε χρόνια αυτοφλεγμονώδη και αυτοάνοσα και νοσήματα όπως ο Oικογενής Μεσογειακός Πυρετός και άλλα περιοδικά σύνδρομα πυρετού, η Ουρική Αρθρίτιδα, η Ρευματοειδής Αρθρίτιδα και οι υπότυποι της όπως η νόσος του Still και η νόσος του Crohn». Συντονιστής Δ. Μπούμπας (ΙΤΕ Κρήτης), Τμήμα Ιατρικής Κρήτης, Novartis, και Τμήμα Ιατρικής ΔΠΘ. Συνολική χρηματοδότηση προγράμματος 1.000.000,00 ευρώ. Ποσό χρηματοδότησης για το ΔΠΘ 250.000,00 ευρώ. Επιστημονικός Yπεύθυνος ΔΠΘ: Κ. Ρίτης