Ένας <<κανόνας των τριών>> για την αναζωογόνηση της ελληνικής επιστήμης και έρευνας.